Smluvní a rezervační podmínky

Smluvní a rezervační podmínky

uzavřená níže uvedené dne měsíce a roku podle § 2326 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník

Poskytovatel:

Miroslav Dvořáček

IČ: 03365051

se sídlem: Drásov 430, 664 24, Drásov

tel: 776 830 708

email: info@natemi.cz

web: apartmány-natemi.cz

I. Definice

Klient: Klientem je objednatel pobytu a dále všechny další osoby, které budou v apartmánu ubytované.

Poskytovatel: Poskytovatelem je vlastník apartmánu a zároveň osoba se kterou klient uzavřel smluvní vztah jehož předmětem je ubytování v apartmánu.

Správce: Správcem je osoba zmocněná poskytovatelem k zajištění záležitostí týkajících se ubytování klienta - pověřený zaměstnanec Hotelu Stará Pošta, Filipovice 27, Bělá pod Pradědem, 790 85.

II. Obecná ustanovení

1. Ubytování klienta v apartmánu probíhá na základě smlouvy o ubytování podle § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené prostřednictvím rezervačního portálu na webových stránkách poskytovatele a za podmínek stanovených v těchto smluvních a rezervačních podmínkách.

2. Smluvní a rezervační podmínky se vztahují na přechodné ubytování klienta od okamžiku potvrzení rezervace pobytu. Rezervací pobytu klient souhlasí s těmito smluvními a rezervačními podmínkami.

3. Poskytovatel je oprávněn ubytovat pouze klienta, který má závaznou rezervaci.

4. Pobyt klienta v apartmánu je na jeho vlastní odpovědnost. Za úrazy, poškození nebo zničení majetku a za škody způsobené přírodními živly poskytovatel neodpovídá.

5. Rezervací klient souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidenci hostů dle z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi přechodné ubytování v apartmánu "NatEmi" - bytové jednotce č. B6 o dispozici 2 + kk, v 1 nadzemním podlaží ,o velikosti 52 m2 se dvěma terasami, v obci Filipovice u Ski areálu Filipovice, na dobu a v termínech ujednaných v rezervačním formuláři na webových stránkách poskytovatele a klient se zavazuje poskytovateli zaplatit za ubytování a za služby spojené s ubytováním.

IV. Cena za ubytování

1. Klient se zavazuje zaplatit poskytovateli cenu za ubytování dle ceníku, který se nachází na webových stránkách poskytovatele.

2. Objednávka ubytování je vytvořena výhradně vyplněním elektronického formuláře pro rezervaci ubytování na webových stránkách poskytovatele.

3. V okamžiku učinění objednávky ze strany poskytovatele dojde k rezervaci ubytování v apartmánu. Okamžikem přijetí zálohy na účet poskytovatele se rezervace stane závaznou pro poskytovatele i klienta.

4. Způsob úhrady ceny za ubytování:

a) rezervační záloha ve výši 30% z ceny ubytování, která je splatná do 5 dnů od rezervace ubytování na webových stránkách poskytovatele.

b) zbylá část celkové ceny za ubytování po odečtení rezervační zálohy je splatná nejpozději do 10 dnů před sjednaným nástupem na ubytování.

5. V případě zrušení rezervace, případně v situaci, kdy klient nenastoupí na ubytování se postupuje dle článku V. těchto smluvních a rezervačních podmínek.

6. V případě, že klient učiní rezervací v době kratší než 10 dnů před požadovaným dnem počátku ubytování je povinen uhradit celou cenu za ubytování do 24 hodin po uskutečnění rezervace a zaslat emailem poskytovateli potvrzení o provedené platbě.

V. Zrušení rezervace a její následky

1. Klient je oprávněn zrušit závaznou rezervaci za níže uvedených podmínek.

2. V případě zrušení závazné rezervace ze stran klienta jsou klientovi účtovány níže uvedené storno poplatky:

- zrušení rezervace klientem do 10. dne včetně před zarezervovaným počátkem ubytování, činí storno poplatek 30% z ceny ubytování-

- zrušení rezervace klientem od 9. dne včetně před zarezervovaným počátkem ubytování činí storno poplatek 100% z ceny ubytování.

-klient nenastoupí na ubytování v zarezervovaný den ubytování činí storno poplatek 100% z ceny ubytování.

3. Pokud klient neuhradí rezervační zálohu ve výši 30%, nebo zbylou část ceny ubytování dle podmínek v článku IV. těchto smluvních a rezervačních podmínek, bude rezervace poskytovatelem zrušena.

4. Pokud klient uhradí rezervační zálohu 30%, ale neuhradí zbylou část kupní ceny, dle podmínek uvedených v článku IV. těchto smluvních a rezervačního podmínek, bude pobyt zrušen a již zaplacená záloha bude započtena na storno poplatek.

VI. Začátek pobytu a předání apartmánu

1.Klient je při příjezdu povinen potvrdit správci převzetí klíčů od apartmánu a předložit občanský průkaz/pas, pro účely evidence klienta v ubytovací knize.

2. Apartmán je klientovi předán k užívání v den příjezdu od 15.00 hod. do 20.00 hod.

3. Klíč od apartmánu i od vstupních dveří případně jiných místností, které je na základě smlouvy klient oprávněn užívat, je klientovi předán správcem na adrese Hotelu Stará Pošta, Filipovice 27, Bělá pod Pradědem, 790 85.

4. Při prvním příchodu do apartmánu je klient povinen zkontrolovat, že je apartmán bez závad a zkontrolovat úplnost vybavení dle inventární karty umístěné v apartmánu. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit na telefonu 776 830 708.

VII. Pobyt

1. Do domu, kde je umístěn apartmán je zakázáno vstupovat osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčními chorobami. Do budovy, kde je umístěn apartmán je zakázáno vnášet omamné a psychotropní látky.

2. V apartmánu je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň.

3. Děti mladší 10 let jsou v prostorách domu, kde je umístěn apartmán a na okolních pozemcích se smí pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Není vhodné ponechávat děti mladší 10-ti let bez dozoru v apartmánu.

4. K apartmánu náleží právo užívat, po dobu pobytu v apartmánu, jedno parkovací místo. Umístění parkovacího místa bude klientovi sděleno správcem při začátku pobytu. Klient je povinen využívat pouze toto označené parkovací místo. Parkovací místo není hlídané ani nijak zabezpečené. Poskytovatel nenese odpovědnost za vozidlo ani za věci umístěné ve vozidle klienta. Klient je povinen zabezpečit vozidlo proti zcizení či poškození.

5. Pobyt psů a domácích zvířat není povolen.

6. K uložení sportovního vybavení je klientovi k dispozici uzamykatelná lyžárna/kolárna. Klient je povinen lyžárnu vždy po odchodu řádně uzamčít. Poskytovatel neodpovídá za věci uložené v lyžárně/kolárně.

7. Klient je povinen jak ve společných částech domu, tedy na chodbách, schodištích apod. tak v samotném apartmánu udržovat pořádek.

8. Je zakázáno, aby se klient po budově či apartmánu pohyboval v lyžařské obuvi, speciální cyklistické obuv (SPD systém apod.), horské obuvi s kovovými hroty či jiné obuvi, která by mohla poškodit povrch podlah.

9. V případě poškození apartmánu, jeho vybavení, či společných prostor klientem, je poskytovatel oprávněn požadovat odpovídající finanční náhradu. Klient rovněž odpovídá, že bude při jeho odjezdu apartmán a jeho vybavení odpovídat co do druhu, a počtu položkám uvedeným na inventární kartě. V případě, že tomu tak nebude, je povinen uhradit poskytovateli škodu. V případě ztráty klíčů je klient povinen uhradit náklady na pořízení a výměnu klíčových vložek, a to jak u dveří do apartmánu, tak vchodových dveří do budovy.

10. Noční klid v apartmánové budově je od 22:00 hod do 6:00 hod. Klient je povinen noční klid dodržovat.

11. Klient není v apartmánu ani jinde ve společných částech budovy používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně klienta (holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) a nabíječek mobilních telefonů, notebooků apod.

12. Klient nesmí bez souhlasu poskytovatele přemisťovat vybavení apartmánu, provádět jakékoli úpravy apartmánu či zásahy do elektrické sítě či jiných instalací.

13. Klient je povinen při ukončení pobytu z apartmánu vypnout veškeré elektrické spotřebiče, zhasnout světla a uzavřít okna a dveře. Klient je povinen při každém odchodu z apartmánu uzamčít vchodové dveře do apartmánu stejně jako vchodové dveře do budovy.

14. Klient je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení či odcizení.

15. Klient je povinen neprodleně ohlásit poskytovateli, či správci nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření, Klient je povinen učinit vše, aby zabránil vzniku požáru či jeho šíření, nebo vše k odvrácení jakéhokoli hrozícího nebezpečí.

16. Klient je povinen šetřit vodou a elektrickým proudem.

17. Klient je povinen zajistit, aby maximální počet osob ubytovaných v apartmánu nepřekročil 5 osob.

18. Klient může využívat bezplatné Wi-Fi pokrytí internetovým signálem. Je zakázáno využívat Wi-Fi pokrytí apartmánu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).

19. Klient má při příjezdu nárok na ložní prádlo, výměna ložního prádla se provádí po odjezdu klient nebo v případě znečištění na požádání klienta.

20. Každý klient je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými a evakuačními směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny v budově.

VIII. Ukončení pobytu

1. Datum ukončení pobytu je sjednáno a potvrzeno v závazné rezervaci. Klient je povinen opustit apartmán v poslední den pobytu do 10.00 hod.

2. Poskytovatel nebo správce jsou oprávnění předčasně ukončit ubytování hosta v případě, že tento nebude dodržovat tento ubytovací a provozní řád či jiné povinnosti vztahující se k ubytování, které obsahuje obecné právní předpisy.

3. Klient je povinen předat apartmán ve stejném stavu, v jakém byl přebrán. Po odjezdu klienta bude zajištěn ze strany poskytovatele běžný úklid. Klient je povinen oznámit poskytovateli škody vzniklé za dobu trvání pobytu , případně chybějící vybavení dle inventární karty a uhradit vzniklou škodu dle vyúčtování předloženého poskytovatelem.

4. Klient je povinen vyklidit všechny své věci včetně potravin. Odpadky je klient povinen umístit do odpadových nádob k tomu určených. Poskytovatel zároveň žádá klienta, aby odpad vytřídil dle druhu odpadu do připravených nádob.

5. V případě, že klient v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si poskytovatel právo věci hosta, prostřednictvím správce, vyklidit a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci.

IX. Ochrana spotřebitele

1. Poskytovatel tímto před uzavřením smlouvy poskytuje klientovi o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

a) Totožnost a kontaktní údaje poskytovatele: Miroslav Dvořáček, IČ: 03365051, se sídlem Drásov 430, 664 24, Drásov, adresa pro doručování elektronické pošty: info@natemi.cz, telefonní číslo: 776 830 708

b) Předmět podnikání poskytovatele: poskytování ubytovacích služeb

c)Označení služby: poskytovatel obstarává pro klienty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování

d)Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je dána platným ceníkem. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky

e) Způsob platby a způsob plnění: klient poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele, jehož číslo a variabilní symbol poskytovatel klientům sdělí písemně

f) Náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby

g)Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15120 00 Praha 2Email: adr@coi.czWeb: adr.coi.cz "Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.h)v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku klientům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud poskytovatel poskytuje plnění v určeném termínu

i) Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi klientem a poskytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika

j) Údaj o jazyku, ve kterém bude klient a poskytovatel jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

X. Informace o zpracování osobních údajů

1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ), dále také pouze jako GDPR

2. Správcem osobních údajů je ve smyslu čl.4 GDPR Miroslav Dvořáček, IČ: 03365051, se sídlem Drásov 430, 664 24, Drásov, adresa pro doručování elektronické pošty: info@natemi.cz, telefonní číslo: 776 830 708

3. Správce zpracovává následující údaje:

- osobní údaje při užití rezervačního systému : jméno, příjmení, email, telefon číslo účtu/ platební karta , právním podkladem pro zpracování osobních údajů klienta je uzavíraná smlouva o ubytování;

- osobní údaje při evidenci klientů: jméno, příjmení, bydliště, číslo průkazu totožnosti , státní příslušnost, email, telefon, č.účtu/platební karta, právním podkladem pro zpracování osobních údajů je vznik smlouvy o ubytování a § 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

4. Na základě GDPR má klient k osobním datům, které o něm poskytovatel zpracovává tato práva :

- právo na přístup k osobním údajům;

- právo na opravu osobních údajů;

- právo na omezení zapracování ;

- právo na výmaz osobních údajů, toto právo je omezeno zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, který ukládá poskytovateli údaje shromažďované na základě tohoto zákona uchovávat po dobu 6 let ;

- přenositelnost osobních údajů ;

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

- právo podat stížnost u dozorového orgánu ( Úřad na ochranu osobních údajů - www.uoou.cz ).

5. Klient může všechna svá práva uplatnit kdykoli osobně v sídle poskytovatele, nebo pomocí elektronické komunikace na email : info@natemi.cz

6. Správce nepředává osobní údaje třetím osobám ani do třetích zemí.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Klient ubytovaný v apartmánu potvrzuje, že se již při objednání pobytu (nejpozději však při příjezdu do apartmánu) seznámil s kompletním ubytovacím a provozním řádem a souhlasí s tím, že v době pobytu jej bude bez výhrad dodržovat. V případě, že tento ubytovací řád klient hrubě poruší, má poskytovatel prostřednictvím správce právo smluvní poměr s takovýmto klientem ihned ukončit bez finanční náhrady a v krajním případě klienta i z apartmánu vystěhovat.

2. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s výjimkou § 2327, který se pro účely této smlouvy nepoužije.

3. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem, kdy klient učiní rezervaci prostřednictvím webových stránek poskytovatele.